« Terug naar vorige pagina

Disclaimer & Privacy

Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Amsterdam Central Pharmacy kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site. Waar verwezen wordt naar websites of webpagina’s van derden, heeft Amsterdam Central Pharmacy geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Even though we take great care into creating the content for this website, no rights can be derived from its content. The use of the content provided on this website is the users own responsibility. Amsterdam Central Pharmacy cannot be held accountable for any damage(s) caused by the use of the content present on this website. Amsterdam Central Pharmacy does not have any say when it comes to the content on the websites that are referred to from Amsterdam Central Pharmacy and can thus not be held accountable, or is responsible for its content. 

Privacy statement

Dit privacy statement informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door Amsterdam Central Pharmacy, gevestigd te Amsterdam, De Ruyterkade 24 a, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65268024 . Amsterdam Central Pharmacy kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement door te nemen, in ieder geval op het moment dat u een bestelling plaatst, of anderszins gegevens verstrekt via de website. Indien u jonger dan 16 jaar bent, of onder curatele bent gesteld, is de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger vereist teneinde u te kunnen registeren en bestellingen te kunnen plaatsen.

Cookies

Amsterdam Central Pharmacy maakt gebruik van cookies. Dit is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.apotheekganzenhoef.nl. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u op onze cookie pagina.

 

Verwerking persoonsgegevens

Amsterdam Central Pharmacy verwerkt persoonsgegevens, waaronder Amsterdam Central Pharmacy verstaat, elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten en de koop en verkoop van onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Amsterdam Central Pharmacy zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor Amsterdam Central Pharmacy, uw huisarts en zorgverzekeraar. Amsterdam Central Pharmacy kan uw persoonsgegevens koppelen en controleren met uw persoonsgegevens bij de GBA, uw huisarts en uw zorgverzekeraar. Indien u niet (langer) instemt met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze dienstverlening. Amsterdam Central Pharmacy gebruikt uw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – ook om u te informeren over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Wij zullen u slechts informatie per e-mail, sms of fax sturen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (op de website). U kunt te allen tijde bezwaar maken indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van analyse teneinde onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren.

Amsterdam Central Pharmacy bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig voor bovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig is op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

Amsterdam Central Pharmacy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voorts heeft u onder omstandigheden het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen. Amsterdam Central Pharmacy beëindigt de verwerking terstond, indien zij het verzet gerechtvaardigd acht.

Contact

Indien u één van de in het privacy statement genoemde rechten wenst uit te oefenen, of anderszins vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Amsterdam Central Pharmacy. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming dhr J. Woudstra (ganzenhoef@ezorg.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.